O PROJEKCIE

Nazwa beneficjenta: GMINA MIASTO CHEŁMNO

Tytuł projektu: Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury

 

Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: Region przyjazny środowisku, działanie: Ochrona i rozwój zasobów kultury

 

Całkowita wartość projektu: 5 934 988,64 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 889 331,67 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku,Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.

 

 

Przedmiotem projektu jest modernizacja i przywrócenie pierwotnych funkcji obiektowi kultury- kinoteatrowi Rondo, wyłączonemu z użytkowania ze względu na zły stan techniczny. Założenia przedmiotowego projektu zmierzają do zatrzymania degradacji obiektu objętego Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami oraz odtworzenia funkcji kinoteatru Rondo wraz z nadaniem mu nowej funkcji animacji i aktywizacji kulturalnej, co jest też zgodne z założeniem zapisów „Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020- Plan Modernizacji 2020+”, która zakłada, że obiekty kultury mają być multifunkcjonalne i pełnić zadania placówek rozwoju społecznego. Tym samym można uznać że Chełmiński Dom Kultury rozpocznie działalność w nowym obszarze animacji i aktywizacji kulturalnej, co stanie się jego kompetencją kluczową- unikalną na mapie zarówno Miasta, jak i Powiatu.

Ponownie też zacznie realizować zadania związane z upowszechnieniem kultury.

W ramach projektu planuje sie wykonanie prac na zewnątrz budynku oraz jego wnętrzu wraz z instalacją urządzeń projekcyjnych.

 

Cel ogólny:

Poprawa warunków do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i spójności obszaru poprzez zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

 

Cel bezpośredni:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności oferty Chełmińskiego Domu Kultury poprzez adaptację i modernizację energetyczną kinoteatru Rondo na cele prowadzenia działalności kulturalnej

 

Cele szczegółowe:

 • rozwój oferty kulturalnej Chełmińskiego Domu Kultury w kierunku upowszechniania kultury
 • zwiększenie dostępności kultury na terenie Miasta,
 • aktywne zapobieganie wykluczeniu kulturowemu,
 • wsparcie procesów rewitalizacji społecznej realizowanej na terenie Miasta poprzez rozbudowę oferty kulturalnej i wzrost uczestnictwa mieszkańców w kulturze,
 • skupienie w obiekcie działań integracyjnych, reintegracyjnych, aktywizacyjnych i animacyjnych,
 • poprawa stanu technicznego budynku objętego Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami. Obiekt jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej B1. Budynek od ul. Młyńskiej ujęty jest w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków,
 • poprawa stanu technicznego obiektu i odtworzenie jego historycznych funkcji,
 • poprawa komfortu i bezpieczeństwa użytkowania korzystających z obiektu osób,
 • poprawa ładu przestrzennego w centrum Miasta,
 • efektywne wykorzystanie obiektów kultury,
 • reaktywacja kinoteatru na terenie Miasta,
 • zwiększenie zatrudnienia w sektorze kultury,
 • przystosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

Rezultaty projektu

Rezultaty to korzyści, jakie wynikną dla Beneficjenta oraz zidentyfikowanych grup

docelowych bezpośrednio po zakończeniu projektu, w związku ze zrealizowanymi działaniami.

Zidentyfikowano następujące rezultaty projektu:

 • zwiększona liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Chełmiński Dom Kultury,
 • zwiększona dostępności i jakość wydarzeń kulturalnych na terenie Miasta,
 • aktywizacja, animacja i integracja mieszkańców poprzez uczestnictwo w kulturze,
 • odtworzona historyczna funkcja kinoteatru Rondo,
 • utworzona nowoczesna przestrzeń na cele prowadzenia działalności kulturalnej i aktywności obywatelskiej,
 • efektywne wykorzystanie obiektów kultury,
 • zatrzymana degradacja obiektu objętego Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami (obiekt jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej B1; budynek od ul. Młyńskiej ujęty jest w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków),
 • reaktywowany kinoteatr na terenie Miasta,
 • możliwość korzystania z oferty kulturalnej realizowanej w budynku przez osoby z niepełnosprawnościami,
 • utworzone 2 nowe miejsca pracy.

 

 

Stan istniejący

Potrzeba realizacji niniejszego Projektu wynika z bardzo złego stanu technicznego obiektu kinoteatru Rondo, obiektu objętego Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami. Obiekt jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej B1. Budynek od ul. Młyńskiej ujęty jest w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Obiekt wymaga natychmiastowej interwencji. Budynek istniejący składa się z dwóch zasadniczych brył- wcześniejszej bryły na rzucie trapezu o wymiarach 13,5 x 39,11m z salą widowiskową (z 1915 r.) oraz z później dobudowanego hallu na rzucie koła o wymiarach 16,83x 19,99 m (lata 70. XX w.). Obiekt jest częściowo podpiwniczony i nakryty dachem dwuspadowym nad bryłą z salą widowiskową i dachem płaskim na rotundzie. Ściany murowane z cegły pełnej, stropy piętra i poddasza drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty papą na deskowaniu. Obiekt ściśle przylega do budynku hotelu i część pomieszczeń hotelu znajduje się na wysokości piwnicy kina. Obecnie budynek posiada piwnicę, parter, I piętro i II piętro. Główne wejście zlokalizowane jest przy ul. Dworcowej. Do budynku przylegają także: sklep i stacja transformatorowa- obiekty parterowe.

 

 

Zakres prac

ROBOTY ZEWNĘTRZNE

 • naprawa konstrukcji stropodachów wraz z ich dociepleniem i wymianą pokryć dachowych,
 • wymiana instalacji odgromowych,
 • wymiana obróbek blacharskich,
 • wymiana rynien i rur spustowych,
 • docieplenie ścian,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • wymiana stolarki drzwiowej,
 • oświetlenie zewnętrzne,
 • przyłącza gazu, wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne w zależności od potrzeb
 • monitoring wizyjny kompleksu i terenu przyległego,
 • komunikacja zewnętrzna podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody, dojścia, dojazdy,
 • malowanie elewacji.

ROBOTY WEWNĘTRZNE – MODERNIZACJA I REMONT SALI WIDOWISKOWEJ ZE SCENĄ, SALI OKRAGŁEJ I POMESZCZEŃ TOWARZYSZĄCYCH:

 • wymiana tynków,
 • wymiana podestu i siedzisk widowni,
 • wymiana sceny,
 • wymiana ekranu kinowego zwijanego do góry
 • urządzenia sceniczne (reflektory, kotary),
 • modernizacja pomieszczeń: szatnie, garderoby, orkiestron, kabina projekcyjna, WC oraz gospodarczych,
 • wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wewnętrznym,
 • wymiana instalacji nagłośnienia sali widowiskowej,
 • wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • wymiana instalacji co,
 • indywidualne źródło ciepła z wykorzystaniem OZE
 • wymiana instalacji wentylacji wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji sali widowiskowej ze sceną, zaplecza dla artystów i sali okrągłej,
 • instalacja hydrantowa wraz z systemem alarmowym p.poż,
 • instalacja audiotelewizyjna wraz z urządzeniami i osprzętem,
 • wyposażenie sceny i projektorowni,
 • instalacja internetowa i telefoniczna,
 • monitoring wizyjny sali widowiskowej i sali okrągłej,
 • instalacja systemu alarmowego – antywłamaniowego.

 

 

DO POBRANIA

 

 

GALERIA

KONTAKT

Beneficjent:

Operator projektu:

Gmina Miasto Chełmno

ul. Dworcowa 1

86- 200 Chełmno

tel.(+48) 56-677-17-17

fax (+48) 56-677-17-74

Adres e-mail: biuro informacji

www.chelmno.pl

Chełmiński Dom Kultury

ul. Dworcowa 40a

86-200 Chełmno

tel./fax (+48) 56-686-48-08

www.chdk.pl

Nazwa beneficjenta GMINA MIASTO CHEŁMNO

Tytuł projektu: Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury

Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: Region przyjazny środowisku, działanie: Ochrona i rozwój zasobów kultury

 

Całkowita wartość projektu: 5 934 988,64 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 889 331,67 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku,Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.

Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury

Cel projektu: Zwiększenie atrakcyjności i dostępności oferty Chełmińskiego Domu Kultury poprzez adaptację i modernizację energetyczną kinoteatru Rondo na cele prowadzenia działalności kulturalnej.

Miasto Chełmno realizuje projekt pod nazwą ,,Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

oś priorytetowa: Region przyjazny środowisku, działanie: Ochrona i rozwój zasobów kultury oraz z budżetu miasta.

PRZED REMONTEM

LISTOPAD 2017

GRUDZIEŃ 2017

STYCZEŃ 2018

LUTY 2018

MARZEC 2018

KWIECIEŃ 2018

MAJ 2018

CZERWIEC 2018 - PO MODERNIZACJI

A

A

A

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu miasta.